Išjungti versiją neįgaliesiems
Versija neįgaliesiems

VIEŠOJI ĮSTAIGA

RESPUBLIKINĖ KAUNO LIGONINĖ

VIDAUS DARBO TVARKOS TAISYKLĖS

"Vidaus tvarkos taisyklės"

 

<ištrauka>

11. Pacientų kreipimosi ir priėmimo į ligoninę tvarka

11.1. Norėdami gauti informaciją apie Ligoninėje teikiamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, juridiniai ir fiziniai asmenys gali raštu arba žodžiu kreiptis į Ligoninės administraciją, padalinių ar skyrių vadovus bei gydančius gydytojus, priėmimo – skubios pagalbos skyriaus darbuotojus.

11.2. Planine tvarka siunčiami pacientai priimami Ligoninės priėmimo – skubios pagalbos skyriuje darbo dienomis nuo 8 val. iki 13 val., skubiais atvejais – visą parą. Nedarbo dienomis pacientai priimami tik skubiais atvejais.

11.3. Pacientai atvyksta arba atvežami į Ligoninės priėmimo – skubios pagalbos skyrių, kur apžiūrimi budinčiojo gydytojo, higieniškai švarinami ir užpildžius reikiamus dokumentus, nukreipiami į atitinkamus skyrius.

11.4. Viršutinius drabužius, avalynę ir kitus daiktus pacientai atiduoda saugojimui priėmimo – skubios pagalbos skyriaus atsakingam darbuotojui, pasirašę atiduodamų daiktų apyraše.

11.5. Atvykdami į Ligoninę pacientai privalo turėti bendrosios praktikos gydytojo ar konsultacinės poliklinikos gydytojo specialisto Sveikatos apsaugos ministerijos nustatytos formos siuntimą; gali būti atvežti Greitosios medicinos pagalbos automobiliu arba jeigu siuntimo neturi, kreipiasi be siuntimo, bet dėl būtinosios pagalbos suteikimo.Visais šiais atvejais pacientai gydomi nemokamai. Jei pacientas kreipiasi savo iniciatyva be siuntimo, už konsultacijas ir gydymą turės mokėti nustatyto dydžio mokestį.

11.6. Draudžiama priimti į Ligoninę nepilnametį ar neveiksnų asmenį be jo įstatyminių atstovų sutikimo (išskyrus būtinosios pagalbos atvejus, numatytus įstatymuose).

11.7. Atvykdamas pacientas turi turėti pasą arba kitą asmenį patvirtinantį dokumentą, socialinio draudimo pažymėjimą, sveikatos draudimo pažymėjimą, vaikai iki 16 m. – gimimo liudijimą.

11.8. Ligoninės skyrių budintys gydytojai privalo pranešti artimiesiems ar giminėms apie priimtą pacientą kritiškoje būklėje, kai jam gresia mirtis ir jei jis atvyko vienas. Priėmimo – skubios pagalbos skyrius praneša policijos komisariatui ir prokuratūrai apie paguldytus traumuotus ligonius ir suteiktą jiems pagalbą, visuomenės sveikatos centrui praneša apie apsinuodijusius ligonius.

11.9. Užsienio piliečiams medicininė pagalba teikiama Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijos nustatyta tvarka

12. Ligoninėje teikiamų paslaugų nomenklatūra ir asortimentas, jų teikimo tvarka

12.1. Ligoninė teikia paslaugas, nurodytas įstaigos asmens sveikatos priežiūros licencijoje. Šios licencijos kopija iškabinta Priėmimo – skubios pagalbos skyriuje.

12.2. Ligoninėje teikiamos mokamos ir nemokamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos.

12.3. Nemokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo tvarka:

12.3.1. Nemokamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos suteikiamos ligoninėje visiems socialiai draustiems pacientams, pateikus Sveikatos apsaugos ministerijos nustatytos formos gydytojo siuntimą.

12.3.2. Teisę gauti būtinąją nemokamą asmens sveikatos priežiūrą turi Lietuvos Respublikos, kitų valstybių piliečiai ir asmenys be pilietybės, nuolat oficialiai gyvenantys Lietuvoje. Būtinoji medicininė pagalba teikiama nemokamai visiems nuolatiniams gyventojams, neatsižvelgiant į tai, ar jie apdrausti privalomuoju draudimu.

12.3.3. Turintiems teisę gauti nemokamą asmens sveikatos priežiūrą pacientams, nemokamai teikiamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos, nurodytos šių Taisyklių 1 priede.

12.4. Mokamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos teikiamos, jei:

12.4.1. Pacientas yra neapdraustas privalomuoju sveikatos draudimu;

12.4.2. Pacientas kreipėsi pats, neturėdamas siuntimo (išskyrus atvejį, kai pacientas yra apdraustas privalomuoju sveikatos draudimu ir gydytojas specialistas nustato, kad pacientas kreipėsi pagrįstai, tolimesnio gydymo išlaidos apmokamos iš privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto);

12.4.3. Paciento pageidavimu teikiamos papildomos paslaugos, ir jos nėra susijusios su pagrindinės ligos gydymu;

12.4.4. Pacientas savo iniciatyva pasirenka brangiau kainuojančias paslaugas, medžiagas, procedūras ir šių paslaugų, medžiagų, procedūrų faktinių kainų ir nemokamų paslaugų, medžiagų, procedūrų bazinių kainų skirtumą pacientas apmoka pats Sveikatos apsaugos ministerijos nustatyta tvarka;

12.4.5. Pacientas pageidauja gauti paslaugas skubos tvarka;

12.4.6. Ligoninė yra išnaudojusi lėšas (lėšų limitą), numatytas sutartyje su teritorine ligonių kasa ir įstaigos administracija matomoje vietoje paskelbia, kad laikinai, dėl lėšų trūkumo, negalimas tam tikrų planinio gydymo paslaugų teikimas;

12.4.7. Pacientui teikiamos paslaugos Lietuvos nacionalinei sveikatos sistemai nepriklausančių įstaigų gydytojų siuntimu;

12.4.8. Paslaugos teikiamos užsienio piliečiams (išskyrus atvejį, kai sudaryta tarpvalstybinė sutartis dėl medicininių paslaugų teikimo ir atsiskaitymo už jas).

12.5. Už mokamas paslaugas pacientas susimoka pagal Ligoninės vadovo patvirtintus įkainius, Ligoninės kasoje.

13. Ginčų ir konfliktų tarp ligoninės ir pacientų sprendimo tvarka

13.1. Iškilus ginčams tarp ligoninės darbuotojų ir paciento, juos aiškinasi ligoninės administracija (skyriaus ar padalinio vadovas, o jam neišsprendus ginčo – Ligoninės vadovas ar jo įgaliotas asmuo), taip pat ligoninės medicinos etikos komisija.

13.2. Administracija privalo per 20 darbo dienų atsakyti į paciento kreipimąsi (skundą).

13.3. Anoniminiai pacientų skundai nenagrinėjami.

14. Pacientų teisės ir pareigos įstaigoje

14.1. Teisės:

14.1.1. Gauti kvalifikuotą medicininę pagalbą ligoninės teikiamų paslaugų apimtyse.

14.1.2. Į savo garbės ir orumo nežeminančias sąlygas ir pagarbų sveikatos priežiūros specialistų elgesį. Pacientui turi būti suteikiamos mokslu pagrįstos nuskausminamosios priemonės, kad jis nekentėtų dėl savo sveikatos sutrikimų.

14.1.3. Teisės aktų nustatyta tvarka pasirinkti sveikatos priežiūros įstaigą.

14.1.4. Gauti informaciją apie sveikatos priežiūros įstaigose teikiamas paslaugas, jų kainas ir galimybes jomis pasinaudoti

14.1.5. Gauti informaciją apie jam sveikatos priežiūros paslaugas teikiantį sveikatos priežiūros specialistą (vardą, pavardę, pareigas) ir informaciją apie jo profesinę kvalifikaciją.

14.1.6. Gauti informaciją apie savo sveikatos būklę, ligos diagnozę, prognozes ir gydymą. Jeigu gydantis gydytojas nesuprantamai ar neaiškiai pacientui pateikia informaciją, susijusią su jam teikiamomis asmens sveikatos priežiūros paslaugomis, pacientas turi teisę per 2 darbo dienas raštu kreiptis į administraciją ar skyriaus vadovą, su prašymu, kad ši informacija jam būtų pateikta aiškiai ir suprantamai. Jei per šį laikotarpį pacientas nesikreipia į nurodytus asmenis, laikoma, kad pacientui informacija suteikta tinkamai.

14.1.7. Pateikus asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus, pacientui pageidaujant, jo lėšomis gauti patvirtintas paciento medicinos dokumentų kopijas, diagnozės ir gydymo aprašymus.

14.1.8. Nurodyti asmenis, kuriems konfidenciali informacija apie paciento buvimą sveikatos priežiūros įstaigoje, gydymą, sveikatos būklę, diagnozę, prognozes ir gydymą, taip pat visa kita asmeninio pobūdžio informacija negali (gali) būti teikiama.

14.1.9. Kreiptis į įstaigos administraciją visais iškilusiais ginčytinais klausimais.

14.1.10. Atsisakyti siuntimo į kitas sveikatos priežiūros įstaigas.

14.1.11. Naudotis kitomis pacientų teisėmis, numatytomis Lietuvos Respublikos įstatymuose, tarpe jų ir pacientų teisių ir žalos atlyginimo įstatyme.

14.2. Pareigos:

14.2.1. Privalo pasirašytinai susipažinti su jam pateiktomis sveikatos priežiūros įstaigos vidaus tvarkos taisyklėmis, kitais sveikatos priežiūros įstaigos nustatytais dokumentais ir vykdyti juose nurodytas pareigas.

14.2.2. Privalo rūpintis savo sveikata, sąžiningai naudotis savo teisėmis, jomis nepiktnaudžiauti, bendradarbiauti su sveikatos priežiūros įstaigos specialistais ir darbuotojais.

14.2.3. Norėdami gauti sveikatos priežiūros paslaugas, privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus, išskyrus būtinosios sveikatos priežiūros atvejus.

14.2.4. Kiek įstengdamas turi suteikti sveikatos priežiūros specialistams informacijos apie savo sveikatą, persirgtas ligas, atliktas operacijas, vartotus ir vartojamus vaistus, alergines reakcijas, genetinį paveldimumą ir kitus pacientui žinomus duomenis, reikalingus tinkamai suteikti sveikatos priežiūros paslaugas.

14.2.5. Gavęs informaciją apie jam skiriamas sveikatos priežiūros paslaugas, savo sutikimą ar atsisakymą dėl šių sveikatos priežiūros paslaugų suteikimo turi patvirtinti raštu.

14.2.6. Vykdyti sveikatos priežiūros specialistų paskyrimus ir rekomendacijas arba atsisakyti paskirtų sveikatos priežiūros paslaugų. Pacientas privalo informuoti sveikatos priežiūros specialistus apie nukrypimus nuo paskyrimų ar nustatyto režimo, dėl kurių jis davė sutikimą.

14.2.7. Pagarbiai ir deramai elgtis su visais Ligoninės darbuotojais ir kitais pacientais, savo veiksmais nediskriminuoti ir nežeminti įstaigos darbuotojų, kitų pacientų, lankytojų garbės ir orumo, gerbti jų teises.

14.2.8. Pacientui, kuris pažeidžia savo pareigas, tuo sukeldamas grėsmę savo ir kitų pacientų sveikatai ir gyvybei, arba trukdo jiems gauti kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas, sveikatos priežiūros paslaugų teikimas gali būti nutrauktas, išskyrus atvejus, jei tai grėstų pavojus paciento gyvybei.

14.2.9. Laikytis nurodyto ir sutarto priėmimo laiko.

14.2.10. Be reikalo nevaikščioti koridoriais, netrukdyti personalui dirbti kabinetuose.

14.2.11. Rūpestingai elgtis su ligoninės įrengimais ir inventoriumi. Negadinti ligoninės inventoriaus ir kitų materialinių vertybių.

14.2.12. Laiku ir pilnai sumokėti už konsultacijas ir gydymą pagal galiojančius įkainius (jei paslaugos yra neapmokamos Sveikatos apsaugos ministerijos nustatyta tvarka).

14.2.13. Laikytis gydančio gydytojo ir slaugos personalo nurodymų ir paskirto individualaus paciento sveikatos priežiūros rėžimo:

14.2.13.1 I-griežtas. Gulimas, negalima net apsiversti lovoje.

14.2.13.2 II –gulimas, galima vartytis, atsisėsti lovoje.

14.2.13.3 III – galima atsikelti, vaikščioti po palatą ir nueti į tualetą.

14.2.13.4 IV –galima vaikščioti po skyrių ir ligoninės teritoriją.

14.2.13.5 V-sanatorinis, laisvas, kai ligoniai privalo laikytis tik dienos rėžimo.

14.2.14. Vaikščioti tik toje ligoninės teritorijos dalyje, kurią ligoninės administracija paskyrė ligoniams pasivaikščioti.

14.2.15. Jeigu leidžia sveikatos būklė, savarankiškai tvarkyti savo lovą ir spintelę.

14.2.16. Atsargiai ir saugiai elgtis savo ir aplinkinių atžvilgiu (nesėdėti ant palangės, atsargiai keltis ir lipti iš lovos, avėti patogią avalynę, naudotis pagalbinėmis slaugos priemonėmis, kreiptis pagalbos į personalą.

14.3. Ligoninėje besigydantiems pacientams draudžiama:

14.3.1. atsinešti į ligoninę dideles pinigų sumas, juvelyrinius dirbinius ir kitus vertingus daiktus, kadangi ligoninės personalas neatsako už jų saugumą;

14.3.2. savavališkai išeiti iš ligoninės teritorijos;

14.3.3. savavališkai lankytis kituose ligoninės skyriuose;

14.3.4. rūkyti, žaisti kortomis ir kitus azartinius žaidimus;

14.3.5. laikyti ir gerti alkoholinius gėrimus, vartoti narkotines medžiagas;

14.3.6. naudotis radijo aparatais, kitokiais grotuvais ir televizoriais, jeigu tam prieštarauja kiti palatos ligoniai;

14.3.7. triukšmauti;

14.3.8. gulėti lovose, apsirengus viršutiniais drabužiais.

14.4. Pacientas, pažeidęs vidaus tvarkos taisykles, gali būti išrašytas iš ligoninės nebaigus gydymo.

14.5. Padaręs žalą ligoninei, pacientas turi atlyginti Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka.

15. Pacientų lankymo, išrašymo ir perkėlimo į kitas asmens sveikatos priežiūros įstaigas tvarka

15.1. Pacientą skyriuje galima lankyti kiekvieną dieną nuo 10 iki 19 val. Reanimacijos ir intensyvios terapijos skyriuje gulintys pacientai gali būti trumpam lankomi tik išimtinais atvejais, leidus skyriaus vedėjui arba budinčiam gydytojui nuo 17 iki 19 val.

15.2. Lankytojai ligoninėje privalo pagarbiai ir deramai elgtis su visaisLigoninės darbuotojais ir kitais pacientais, savo veiksmais nediskriminuoti ir nežeminti įstaigos darbuotojų, kitų pacientų, lankytojų garbės ir orumo, gerbti jų teises, netrukdyti ligoninės personalo darbui.Lankytojai, nesilaikantys šių reikalavimų, gali būti išprašyti iš ligoninės.

15.3. Pacientai iš ligoninės išrašomi:

15.3.1. įvykdžius gydymo ir tyrimo planą;

15.3.2. tęsti gydymą ambulatoriškai;

15.3.3. kai nukreipiamas į reabilitacijos skyrius;

15.3.4. kai perkeliamas gydytis į kitą gydymo įstaigą;

15.3.5. už grubius ligoninės vidaus tvarkos taisyklių pažeidimus.

15.4. Išrašant pacientą iš ligoninės, jam parengiami ir atiduodami visi reikalingi konkrečiu atveju dokumentai (ligos epikrizės, siuntimas, nedarbingumo pažyma ir t.t.).

15.5. Pacientas, jei jo sveikatos būklė gydytojo nuomone reikalauja papildomo gydymo, gali būti nukreipiamas į kitas sveikatos priežiūros įstaigas, išrašius siuntimą.

15.6. Už kitų asmenų sveikatos priežiūros gydytojų sprendimus ar gydymo kokybę Ligoninė neatsako.

16. Medicininių dokumentų nuorašų darymo, išdavimo pacientui ar kitiems fiziniams ir juridiniams asmenims tvarka

16.1. Medicininių dokumentų nuorašai gali būti išduodami pacientui paprašius; ši teisė gali būti ribojama tik LR įstatymų numatyta tvarka.

16.2. Medicininių dokumentų nuorašai padaromi paciento lėšomis.

16.3. Kitiems fiziniams ar juridiniams asmenims medicininių dokumentų nuorašai gali būti išduodami tik LR įstatymų numatyta tvarka.

17. Mirusiųjų patologoanatominio tyrimo tvarka

17.1. Pacientui mirus sveikatos priežiūros gydymo įstaigoje, įstaiga privalo ne vėliau kaip per 12 valandų pranešti apie tai mirusiojo šeimos nariams, jo įstatyminiam atstovams ar asmenims, nurodytiems jam gyvam esant, jų nerandant – poliklinikos gydytojui, policijai.

17.2. Pacientui mirus Ligoninėje, patologoanatominis jo lavono tyrimas daromas, jei:

1) reikalauja mirusiojo šeimos nariai ar jo įstatyminiai atstovai;

2) mirtis staigi ar netikėta;

3) neaiški mirties priežastis;

4) mirštama po chirurginių intervencijų, diagnostikos ir gydymo procedūrų;

5) mirštama nuo profesinių ar infekcinių ligų arba įtariama, jog mirties priežastis profesinė ar infekcinė liga;

6) miršta naujagimis ar vaikas;

7) miršta nėščioji ar gimdyvė;

8) miršta asmuo, neišbuvęs stacionare dvidešimt keturių valandų;

9) kitais įstatymų numatytais atvejais.

17.3. Pacientui mirus, jo lavono teisės medicinos ekspertizė daroma, jei:

1) mirtis įvyksta nuo sužalojimo, apsinuodijimo ar kriminalinio aborto;

2) nežinoma mirusiojo asmenybė;

3) įtariama, jog staigios mirties priežastis yra smurtas;

4) kitais būdais negalima nustatyti mirties priežasties;

5) kitais įstatymų numatytais atvejais, gavus teisėsaugos institucijų reikalavimą.

17.4. Kai mirusiajam neatliekamas patologoanatominis tyrimas, gydantis gydytojas išduoda medicininį mirties liudijimą, gavęs Ligoninės administracijos (generalinio direktoriaus ar jo pavaduotojo gydymui) sutikimą. Mirusiojo ligos istorijoje privalo būti nurodoma priežastis, dėl ko neatliekamas patologoanatominis tyrimas.

17.5. Medicininis mirties liudijimas mirusiojo giminėms ir artimiesiems išduodamas, pateikus jiems asmens dokumentus. Asmuo, gavęs medicininį mirties liudijimą, pasirašo šio dokumento šaknelėje.

17.6. Medicininis mirties liudijimas pildomas valstybine kalba, o esant reikalui ir užsienio kalba, prisilaikant įteisintos pildymo instrukcijos.

17.7. Atiduoti mirusįjį be medicininio mirties liudijimo draudžiama.

17.8. Įstaiga garantuoja mirusiojo kūno nemokamą apsaugą iki tol, kol jį atsiims mirusiojo šeimos nariai, jo įstatyminiai atstovai arba paciento prieš mirtį nurodyti asmenys, bet ne ilgiau kaip keturias paras po patologoanatominio tyrimo. Pasibaigus nurodytam terminui, įstaiga mirusiojo kūną perduoda teritorinei lavoninei.

18. Paciento turimų gydymo priemonių, dirbinių iš brangiųjų metalų, brangių protezų ir pinigų registravimo ir saugojimo tvarka

18.1. Paciento turimos gydymo priemonės turi būti surašytos jo medicininėje kortelėje.

18.2. Jei pacientas atvyksta be sąmonės arba prieš atliekant tyrimus, operaciją, kurių metu ligoniui bus taikoma bendrinė nejautra ir bus sąmonės sutrikimas, jei pacientas pageidauja, paciento turimi dirbiniai iš brangiųjų metalų, brangūs protezai, kt. vertybės ir pinigai gali būti registruojami ir saugomi pas skyriaus slaugos administratores

18.3. Sudaromas turimų vertybių sąrašas dviem egzemplioriais.

18.3.1. Po kiekvienu egzemplioriumi pasirašo gydytojas ir dar vienas ligoninės darbuotojas ir pats pacientas.

18.3.2. Vienas sąrašo egzempliorius atiduodamas pacientui, kitas dedamas į specialų voką.

18.3.3. Į voką sudedamos išvardintos vertybės, vokas užklijuojamas, užantspauduojamas ir įdedamas į Ligoninės skyriuje esantį seifą.

18.3.4. Po procedūros pacientui grąžinamas vokas, kurį pacientas atplėšia gydytojo ir dar vieno ligoninės darbuotojo akivaizdoje, sutikrina vertybes pagal sąrašą ir pasirašo tame sąraše, kad vertybes atgavo.

18.3.5. Paciento pasirašytas sąrašas įklijuojamas į jo medicininę kortelę ir joje saugomas.

19. Informacijos apie pacientą teikimo tvarka pacientui ir jo artimiesiems bei institucijoms

19.1. Visa informacija apie paciento buvimą sveikatos priežiūros įstaigoje, gydymą, sveikatos būklę, diagnozę, prognozes ir gydymą, taip pat visa kita asmeninio pobūdžio informacija apie pacientą yra laikoma konfidencialia.

19.2. Pateikus asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus, pacientas turi teisę susipažinti su įrašais savo medicinos dokumentuose ir gauti informaciją apie savo sveikatos būklę, ligos diagnozę, sveikatos priežiūros įstaigoje taikomus ar gydytojui žinomus kitus gydymo ar tyrimo būdus, galimą riziką, komplikacijas, šalutinį poveikį, gydymo prognozę ir kitas aplinkybes, kurios gali turėti įtakos paciento apsisprendimui sutikti ar atsisakyti siūlomo gydymo, taip pat apie padarinius atsisakius siūlomo gydymo.Ši informacija gali būti nesuteikta tik tais atvejais, jeigu tai pakenktų paciento sveikatai ar sukeltų pavojų jo gyvybeiarba kai pacientas atsisako šios informacijos

19.3. Konfidenciali informacija gali būti suteikiama kitiems asmenims tik turint rašytinį paciento sutikimą, kuriame yra nurodyta tokios informacijos suteikimo pagrindas ir naudojimo tikslai,išskyrus atvejus, kai pacientas medicinos dokumentuose yra pasirašytinai nurodęs, koks konkretus asmuo turi teisę gauti tokią informaciją, taip pat tokios informacijos teikimo mastą ir terminus. Jeigu terminas nėra nurodytas, tuomet informacija nurodytiems asmenims teikiama paciento buvimo ligoninėje laikotarpiu.

19.4. Pacientas turi teisę nurodyti asmenis, kuriems konfidenciali informacija negali būti teikiama.

19.5. Asmenims, tiesiogiai dalyvaujantiems gydant ar slaugant pacientą, atliekantiems paciento sveikatos ekspertizę, be paciento sutikimo konfidenciali informacija gali būti suteikiama tais atvejais ir tiek, kiek tai būtina paciento interesams apsaugoti. Kai pacientas laikomas negalinčiu protingai vertinti savo interesų ir nėra jo sutikimo, konfidenciali informacija gali būti suteikiama paciento atstovui, sutuoktiniui (partneriui), tėvams (įtėviams) ar pilnamečiams vaikams tiek, kiek tai būtina paciento interesams apsaugoti.

19.6 Konfidenciali informacija laikoma konfidencialia ir po paciento mirties. Teisę gauti informaciją po paciento mirties turi įpėdiniai pagal testamentą ir pagal įstatymą, sutuoktinis (partneris), tėvai, vaikai.

19.7. Atstovai, veikdami paciento vardu, privalo pateikti atstovavimą patvirtinantį dokumentą ir savo asmens dokumentus.

19.8. Be paciento sutikimo teisės aktų nustatyta tvarka konfidenciali informacija gali būti suteikiama valstybės institucijoms, kurioms Lietuvos Respublikos įstatymai suteikia teisę gauti konfidencialią informaciją apie pacientą. Konfidenciali informacija šiems asmenims gali būti suteikiama tik rašytiniu jų prašymu, kuriame nurodomas konfidencialios informacijos prašymo pagrindas, jos naudojimo tikslai ir reikalingos informacijos mastas. Visais atvejais konfidencialios informacijos suteikimas turi atitikti protingumo, sąžiningumo ir paciento teisių apsaugos ir interesų prioriteto principus.

19.9. Informaciją apie besigydančių pacientų būklę gali suteikti gydantys gydytojai, skyrių vedėjai, budintys gydytojai.

19.10. Informaciją apie buvusių ir esamų pacientų sveikatos būklę, juridiniams ir fiziniams asmenims kreipiantis raštu, suteikia ligoninės administracija, kai yra paciento raštiškas sutikimas arba kai yra numatyta LR įstatymais ir kitais poįstatyminiais aktais.

19.11. Informacija telefonu apie pacientą neteikiama.

19.12. Į raštiškus prašymus dėl informacijos apie pacientą pateikimo atsakoma per 10 darbo dienų.

20. Pacientų dalyvavimas mokymo procese

20.1. Ligoninė dalyvauja mokymo procese. Mokymo proceso tikslas yra prisidėti rengiant aukštos kvalifikacijos sveikatos priežiūros specialistus, t.y. gydytojus, slaugytojus ir pan. Mokymo proceso pobūdis – tai studentų, internų, rezidentų ar kitų asmenų (siekiančių įgyti tam tikrą medicininį išsilavinimą ar tobulinti profesinę kvalifikaciją) pacientų vizitacijos, įvairių tyrimo metodikų, diagnostikų ir gydomųjų procedūrų taikymas pacientams. Mokymo procesas yra griežtai kontroliuojamas sveikatos priežiūros įstaigos darbuotojų, turinčių teisę užsiimti atitinkamos rūšies medicinos ar slaugos praktika.

20.2. Laikoma, kad pacientas ar jo atstovas, pasirašytinai susipažinęs su šiomis Taisyklėmis, sutinka dalyvauti mokymo procese. Pacientas, nesutinkantis dalyvauti mokymo procese arba nesutinkantis, kad informacija apie jį būtų naudojama mokslo ir mokymo tikslais, tai pareiškia raštu. Tokį atsisakymą pacientas gali pareikšti bet kuriuo metu. Jo rašytinis pareiškimas saugomas paciento medicinos dokumentuose (ligos istorijoje, ambulatorinėje kortelėje ir kt).