Išjungti versiją neįgaliesiems
Versija neįgaliesiems
Vidaus tvarkos taisyklės

VIEŠOJI ĮSTAIGA

RESPUBLIKINĖ KAUNO LIGONINĖ

VIDAUS DARBO TVARKOS TAISYKLĖS

"Vidaus tvarkos taisyklės"

 

<ištrauka>

II SKYRIUS. PACIENTŲ KREIPIMOSI IR PRIĖMIMO Į LIGONINĘ TVARKA

9. Pacientas atvykdamas į Ligoninę stacionariam ar ambulatoriniam gydymui su savimi turi turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, sveikatos draudimo pažymėjimą (užsienio piliečiams), vaikai iki 16 metų (gimę iki 2017-01-01 d.) - gimimo liudijimą.

10. Atvykus į Ligoninę stacionariam gydymui su savimi rekomenduojama turėti: asmens higienos priemones - dantų šepetėlį, pastą, šukas, taip pat viršutinius ir apatinius rūbus, sezoninę bei prausimosi duše avalynę bei šlepetes.

11. Pacientai atvykę individualiai arba atvežami Greitosios medicinos pagalbos automobiliu į Ligoninės Priėmimo – skubios pagalbos skyrių, apžiūrimi budinčiojo gydytojo, esant poreikiui, higieniškai švarinami ir užpildžius reikiamus dokumentus, nukreipiami į atitinkamus stacionaro skyrius arba suteikus būtinąją pagalbą siunčiami ambulatoriniam gydymui.

12. Planine tvarka siunčiami pacientai priimami Ligoninės Priėmimo – skubios pagalbos skyriuje darbo dienomis nuo 8 val. iki 13 val., skubiais atvejais - visą parą. Nedarbo dienomis pacientai priimami tik skubiais atvejais.

13. Viršutinius drabužius, avalynę ir kitus daiktus pacientai gali atiduoti saugojimui Priėmimo – skubios pagalbos skyriaus atsakingam darbuotojui, pasirašę atiduodamų daiktų apyraše.

14. Pacientui nuo 16 metų sveikatos priežiūros paslaugos teikiamos tik su jo sutikimu, išskyrus būtinosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo atvejus, kai pacientas negali savo valios išreikšti pats.

15. Nepilnamečiam pacientui iki 16 metų sveikatos priežiūra teikiama tik su jo atstovų sutikimu, išskyrus būtinosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo atvejus. Sveikatos priežiūros specialistai visais atvejais turi parinkti tokius diagnostikos ir gydymo metodus, kurie labiausiai atitiktų nepilnamečio interesus, atsižvelgdami pirmiausia į nepilnamečio, taip pat į jo atstovų valią. Jeigu yra nesutarimų tarp paciento iki 16 metų ir jo atstovų, diagnostikos ir gydymo metodus parenka gydytojų konsiliumas, atsižvelgdamas į nepilnamečio interesus.

16. Nepilnametis pacientas iki 16 metų, kuris, gydytojo pagrįsta nuomone, išreikšta medicinos dokumentuose, gali pats teisingai vertinti savo sveikatos būklę, turi teisę savarankiškai kreiptis ir spręsti dėl jam reikiamų sveikatos priežiūros paslaugų teikimo, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus.

17. Kai sveikatos priežiūra turi būti teikiama pacientui nuo 16 metų, kuris negali būti laikomas gebančiu protingai vertinti savo interesų, ir jo atstovų nėra arba jie atsisakė būti atstovais, arba nėra galimybių su jais susisiekti taip greitai, kaip tai būtina, ar gauti jų informacija pagrįstą sutikimą laiku, sprendimą dėl pacientui teiktinos sveikatos priežiūros ir jos masto, alternatyvos pasirinkimo priima sveikatos priežiūrą teikiantis gydytojas, o prireikus – gydytojų konsiliumas, išimtinai vadovaudamasis paciento interesais. Sprendimą dėl konsiliumo sudarymo ir konsiliumo išvadas gydytojas turi pagrįsti paciento medicinos dokumentuose.

18. Įstatymai gali numatyti atvejus, kai sutikimą dėl sveikatos priežiūros paslaugų teikimo turi teisę duoti tik pilnametis pacientas.

19. Ligoninės skyrių budintys gydytojai privalo pranešti artimiesiems ar giminėms apie priimtą pacientą kritiškoje būklėje, kai jam gresia mirtis ir jei jis atvyko vienas. Priėmimo – skubios pagalbos skyrius praneša policijos komisariatui ir prokuratūrai apie paguldytus traumuotus ligonius ir suteiktą jiems pagalbą, kai pristatomi asmenys, kuriems padarytos durtinės, pjautinės, šautinės ar dėl sprogimo atsiradusios žaizdos arba kitokio pobūdžio kūno sužalojimai, kurie gali būti susiję su nusikaltimu bei visuomenės sveikatos centrui praneša apie apsinuodijusius ligonius.

20. Užsienio piliečiams medicininė pagalba teikiama Lietuvos Respublikos teisės aktų ir Ligoninės vidaus dokumentuose nustatyta tvarka.

III SKYRIUS PASLAUGŲ NOMENKLATŪRA IR ASORTIMENTAS, JŲ TEIKIMO TVARKA

21. Asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą bei išlaidų už suteiktas paslaugas kompensavimą reglamentuoja Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos, Sveikatos draudimo, Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymai, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai, Sveikatos apsaugos ministro įsakymai, kiti teisės aktai bei sutartys su teritorinėmis ligonių kasomis.

22. Planine tvarka į Ligoninę atvykusiems ir hospitalizuotiems pacientams paslaugos, susijusios su ligos diagnostika, gydymu ir slauga, teikiamos nemokamai. Papildomos paslaugos, nesusijusios su pagrindinės ligos gydymu, teikiamos susimokėjus Ligoninės kasoje pagal Ligoninės generalinio direktoriaus įsakymu patvirtintus įkainius.

23. Pacientams paslaugos teikiamos nemokamai šiais atvejais:
23.1. planine tvarka siunčiamiems pacientams turintiems Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos nustatytos formos siuntimą;
23.2. greitosios medicinos pagalbos automobiliu atvykus į Ligoninę dėl būtinosios pagalbos teikimo (neturėdami siuntimo);
23.3. atvykus savarankiškai dėl būtinosios pagalbos suteikimo.

24. Nedraustam asmeniui, nemokamai teikiama tik būtinoji medicinos pagalba. Nedrausti asmenys ar asmenys be siuntimo, kreipęsi ne dėl būtinosios pagalbos, už gydytojo konsultaciją Konsultacijų poliklinikoje ir/ar Priėmimo – skubios pagalbos skyriuose moka Ligoninės generalinio direktoriaus patvirtintame mokamų paslaugų kainyne nustatyto dydžio mokestį.

25. Ligoninėje teikiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašas ir paslaugų kainos skelbiamos Ligoninės internetinėje svetainėje.

IV SKYRIUS. PACIENTŲ TEISĖS IR PAREIGOS ĮSTAIGOJE

26. Pacientų teisės:
26.1. teisė į kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas;
26.2. teisė pasirinkti sveikatos priežiūros įstaigą ir sveikatos priežiūros specialistą;
26.3. teisė į informaciją;
26.4. teisė nežinoti;
26.5
. teisė susipažinti su įrašais savo medicinos dokumentuose;
26.6. teisė į privataus gyvenimo neliečiamumą;
26.7. teisė į anoniminę sveikatos priežiūrą;
26.8. teisė rinktis dalyvavimą / nedalyvavimą biomedicininiuose tyrimuose ir mokymo procese;
26.9. teisė į žalos atlyginimą;
26.10. teisė skųstis;
26.11. teisė rinktis diagnostikos bei gydymo metodus ir dalyvauti, sprendžiant sveikatos priežiūros klausimus;
26.12. teisė atsisakyti gydymo;
26.13. teisė į savo garbę ir orumą nežeminančias sąlygas ir pagarbų sveikatos priežiūros specialistų elgesį;
26.14. teisė naudotis kitomis pacientų teisėmis, numatytomis Lietuvos Respublikos įstatymuose, tarpe jų ir Pacientų teisių ir žalos atlyginimo įstatyme.

27. Pacientų pareigos:
27.1. privalo susipažinti su Ligoninės vidaus tvarkos taisyklėmis, kitais Įstaigos nustatytais dokumentais ir vykdyti juose nurodytas pareigas;
27.2. kiek įstengdamas suteikti sveikatos priežiūros specialistams informacijos apie savo sveikatą, persirgtas ligas, atliktas operacijas, vartotus ir vartojamus vaistus, alergines reakcijas, genetinį paveldimumą ir kitus pacientui žinomus duomenis, reikalingus tinkamai suteikti sveikatos priežiūros paslaugas;
27.3. vykdyti sveikatos priežiūros specialistų paskyrimus ir rekomendacijas arba atsisakyti paskirtų sveikatos priežiūros paslaugų. Pacientas privalo informuoti sveikatos priežiūros specialistus apie nukrypimus nuo paskyrimų ar nustatyto režimo, dėl kurių jis davė sutikimą;
27.4. pagarbiai ir deramai elgtis su visais Ligoninės darbuotojais ir kitais pacientais, savo veiksmais nediskriminuoti ir nežeminti Įstaigos darbuotojų, kitų pacientų, lankytojų garbės ir orumo, gerbti jų teises;
27.5. pacientui, kuris pažeidžia savo pareigas, tuo sukeldamas grėsmę savo ir kitų pacientų sveikatai ir gyvybei, arba trukdo jiems gauti kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas, sveikatos priežiūros paslaugų teikimas gali būti nutrauktas, išskyrus atvejus, jei grėstų pavojus paciento gyvybei. Apie išrašymą dėl pažeidimo pažymima Gydymo stacionare ligos istorijoje;
27.6. tausoti, saugoti ir laiku grąžinti gautą Ligoninės turtą bei nustatyta tvarka atlyginti dėl jų kaltės padarytą žalą Ligoninei;
27.7. saugoti savo asmeninius daiktus;
27.8. laiku ir pilnai sumokėti už konsultacijas ir gydymą pagal galiojančius įkainius (jei paslaugos yra neapmokamos Sveikatos apsaugos ministerijos nustatyta tvarka);
27.9. skyriuje laikytis nustatytos dienotvarkės/gydymo režimo, be leidimo neišeiti iš skyriaus ir Ligoninės teritorijos, o išeinant iš skyriaus, informuoti palatos ar budintįjį slaugytoją;
27.10. jeigu leidžia sveikatos būklė, savarankiškai tvarkyti savo lovą ir spintelę;
27.11. atsargiai ir saugiai elgtis savo ir aplinkinių atžvilgiu (nesėdėti ant palangės, atsargiai keltis ir lipti iš lovos, avėti patogią avalynę, naudotis pagalbinėmis slaugos priemonėmis, kreiptis pagalbos į personalą).

28. Ligoninėje besigydantiems pacientams draudžiama:
28.1. atsinešti į Ligoninę dideles pinigų sumas, juvelyrinius dirbinius ir kitus vertingus daiktus, kadangi Ligoninės personalas neatsako už jų saugumą;
28.2. rūkyti, laikyti ir gerti alkoholinius gėrimus, vartoti narkotines medžiagas; 28.3. žaisti azartinius žaidimus; 28.4. įsivesti (įsinešti) naminius gyvūnus;
28.5. trikdyti viešąją rimtį ir tvarką.

29. Pacientams (jų atstovams), kartu su pacientu atvykusiems asmenims, lankytojams, draudžiama filmuoti, fotografuoti, daryti garso įrašus Ligoninės teritorijoje be administracijos sutikimo. Asmenys, pažeidę šį reikalavimą, gali būti paprašyti palikti Ligoninės teritoriją.

V SKYRIUS. PACIENTŲ LANKYMO, SLAUGYMO, IŠRAŠYMO IR PERKĖLIMO Į KITAS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGAS TVARKA

30. Pacientą skyriuje galima lankyti kiekvieną dieną nuo 10 iki 19 val. Reanimacijos ir intensyvios terapijos skyriuje gulintys pacientai gali būti trumpam lankomi tik išimtinais atvejais, leidus skyriaus vedėjui arba budinčiam gydytojui.

31. Pacientų lankymas epidemijos metu, gali būti ribojamas.

32. Pacientus slaugantys ir lankantys asmenys Ligoninėje privalo pagarbiai ir deramai elgtis su visais Ligoninės darbuotojais ir kitais pacientais, savo veiksmais nediskriminuoti ir nežeminti įstaigos darbuotojų, kitų pacientų, lankytojų garbės ir orumo, gerbti jų teises, netrukdyti Ligoninės personalo darbui.

33. Pacientus slaugantys ir lankantys asmenys privalo vykdyti teisėtus gydytojų ir slaugos personalo nurodymus, netrukdyti personalui atlikti slaugos ir gydymo procedūrų (personalui prašant, gali padėti atlikti šias procedūras).

34. Pacientus slaugantys asmenys privalo, gydytojų paskirtu laiku, nuvesti slaugomą pacientą į visas paskirtas procedūras ir prižiūrėti jį procedūros eigoje.

35. Pacientus slaugantys asmenys privalo maitinti nemokantį ar negalintį dėl ligos savarankiškai pavalgyti slaugomą pacientą.

36. Lankytojams ir slaugantiems asmenims draudžiama atnešti pacientams aštrių daiktų, elektros prietaisų, stiklinių indų, medikamentų, alkoholinių gėrimų, greitai gendančių maisto produktų, arba pasibaigus jų realizacijos datai, pinigų, kitų vertybių. Nerekomenduojama pacientus lankyti su mažais vaikais.

37. Esant būtinybei, dėl blogos paciento būsenos, gydantis gydytojas gali apriboti paciento lankymą, apie tai atžymint medicininiuose dokumentuose.

38. Pacientą, kuris negali būti laikomas gebančiu protingai vertinti savo interesų, kai yra už pacientą gydančio gydytojo (gydytojų) sutikimas, neapribojant kitiems asmenims suteiktų teisių, turi teisę lankyti paciento sutuoktinis (sugyventinis), paciento tėvai (įtėviai) ir paciento pilnamečiai vaikai jų prašymu. Pacientą lankyti norintis asmuo papildomai pateikia savo asmens tapatybės dokumentą ir prašyme nurodo ryšį su pacientu (sutuoktinis (sugyventinis), paciento tėvai (įtėviai), pilnamečiai vaikai).

39. Lankytojai, nesilaikantys šių reikalavimų, gali būti išprašyti iš Ligoninės.

40. Pacientai iš ligoninės išrašomi: 1) įvykdžius gydymo ir tyrimo planą; 2) nesant indikacijų tolimesniam gydymui stacionare; 3) tęsti gydymą ambulatoriškai; 4) kai nukreipiamas reabilitaciniam gydymui; 5) kai perkeliamas gydytis į kitą gydymo įstaigą; 6) už grubius Ligoninės vidaus tvarkos taisyklių pažeidimus.

41. Išrašant pacientą iš Ligoninės, jam parengiami ir atiduodami visi reikalingi, konkrečiu atveju, dokumentai (išrašas iš Gydymosi stacionare ligos istorijos, siuntimas, nedarbingumo pažymėjimas ir t.t.).

42. Pacientas, jei jo sveikatos būklė gydytojo nuomone reikalauja papildomo tęstinio gydymo, gali būti nukreipiamas į kitas sveikatos priežiūros įstaigas, išrašius siuntimą (F 027/a).

43. Už kitų sveikatos priežiūros įstaigų gydytojų sprendimus ar gydymo kokybę Ligoninė neatsako.

VI SKYRIUS. GINČŲ IR KONFLIKTŲ TARP LIGONINĖS IR PACIENTŲ SPRENDIMO TVARKA

44. Pacientas, manydamas, kad Ligoninėje teikiant sveikatos priežiūros paslaugas yra pažeistos jo teisės, turi teisę pateikti skundą. Skundai pateikiami Teisės ir dokumentų valdymo skyriui.

45. Skundą pateikti gali pats pacientas arba jo atstovas. Nagrinėjami tik tie skundai, kurie yra paciento pasirašyti, nurodytas jo vardas ir pavardė, faktinė gyvenamoji vieta ir duomenys ryšiui palaikyti, išdėstyta skundo esmė.

46. Jeigu skundą pateikia paciento atstovas, nurodomas atstovo vardas ir pavardė, gyvenamoji vieta, atstovavimą liudijantis dokumentas ir pacientas, kurio vardu jis kreipiasi.

47. Neįskaitomi, teisės aktų reikalavimų neatitinkantys skundai grąžinami pacientui ir nurodoma grąžinimo priežastis.

48. Pacientas, pateikdamas skundą, privalo pateikti ir asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Kai toks skundas siunčiamas paštu ar per pasiuntinį, prie jo turi būti pridėta notaro ar pacientui atstovaujančio advokato patvirtinta pareiškėjo asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija. Paciento atstovas, pateikdamas skundą, pateikia tapatybę, giminystės ryšį/ atstovavimą liudijančius dokumentus.

49. Pacientas turi teisę pareikšti skundą ne vėliau kaip per vienerius metus, kai sužino, kad jo teisės pažeistos, bet ne vėliau kaip per trejus metus nuo teisių pažeidimo dienos.

50. Ligoninė, gavusi paciento skundą, jį išnagrinėja ir raštu praneša pacientui nagrinėjimo rezultatus ne vėliau kaip per 20 darbo dienų.

51. Nepatenkintas skundo nagrinėjimu pacientas (jo atstovas) gali kreiptis į valstybės institucijas teisės aktų nustatyta tvarka.

52. Anoniminiai pacientų skundai nenagrinėjami.

VII SKYRIUS. INFORMACIJOS APIE PACIENTĄ BEI MEDICININIŲ DOKUMENTŲ NUORAŠŲ DARYMO, IŠDAVIMO PACIENTUI, JO ARTIMIESIEMS, INSTITUCIJOMS IR KITIEMS ASMENIMS TEIKIMO TVARKA

53. Visa informacija apie paciento buvimą sveikatos priežiūros įstaigoje, gydymą, sveikatos būklę, diagnozę ir prognozes, taip pat visa kita asmeninio pobūdžio informacija apie pacientą yra laikoma konfidencialia.

54. Konfidenciali informacija gali būti suteikiama kitiems asmenims tik turint rašytinį paciento sutikimą, kuriame yra nurodyta tokios informacijos suteikimo pagrindas ir naudojimo tikslai, išskyrus atvejus, kai pacientas medicinos dokumentuose yra pasirašytinai nurodęs, koks konkretus asmuo turi teisę gauti tokią informaciją, taip pat tokios informacijos teikimo mastą ir terminus. Jeigu terminas nėra nurodytas, tuomet informacija nurodytiems asmenims teikiama paciento buvimo Ligoninėje laikotarpiu.

55. Pacientas turi teisę nurodyti asmenis, kuriems konfidenciali informacija negali būti teikiama.

56. Asmenims, tiesiogiai dalyvaujantiems gydant ar slaugant pacientą, atliekantiems paciento sveikatos ekspertizę, be paciento sutikimo konfidenciali informacija gali būti suteikiama tais atvejais ir tiek, kiek tai būtina paciento interesams apsaugoti.

57. Kai pacientas laikomas negalinčiu protingai vertinti savo interesų ir nėra jo sutikimo, konfidenciali informacija gali būti suteikiama paciento atstovui, sutuoktiniui (partneriui), tėvams (įtėviams) ar pilnamečiams vaikams tiek, kiek tai būtina paciento interesams apsaugoti.

58. Valstybės institucijoms konfidenciali informacija teikiama Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

59. Pacientui viešai atskleidus buvimo Ligoninėje faktą visuomenės informavimo priemonėmis, Ligoninė, vadovaudamasi protingumo, sąžiningumo ir teisingumo principais, turi teisę atskleisti konfidencialią informaciją paciento išsakytos pozicijos ribose.

60. Konfidenciali informacija laikoma konfidencialia ir po paciento mirties. Teisę gauti informaciją po paciento mirties turi įpėdiniai pagal testamentą ir pagal įstatymą, sutuoktinis (partneris), tėvai, vaikai.

61. Informaciją apie besigydančių pacientų būklę gali suteikti gydantys gydytojai, skyrių vedėjai, budintys gydytojai.

62. Informaciją apie buvusių ir esamų pacientų sveikatos būklę, juridiniams ir fiziniams asmenims kreipiantis raštu, suteikia ligoninės administracija, kai yra paciento raštiškas sutikimas arba kai yra numatyta Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais poįstatyminiais aktais.

63. Informacija telefonu apie pacientą neteikiama.

64. Į raštiškus prašymus dėl informacijos apie pacientą pateikimo atsakoma per 20 darbo dienų.

65. Paciento teises gauti informaciją apie gydymą, medicinos dokumentus ar jų kopijas nustato Lietuvos Respublikos Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymas, Lietuvos Respublikos Psichikos sveikatos priežiūros įstatymas, Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas, kiti teisės aktai bei Ligoninės generalinio direktoriaus įsakymai.

VIII SKYRIUS. LIGONINĖS ADMINISTRACIJOS IR KITŲ PAGALBINIŲ TARNYBŲ DARBO LAIKAS

66. Ligoninės administracijos, pagalbinių tarnybų darbo laikas: pirmadieniais – ketvirtadieniais: 8:00 - 17:00 val. penktadieniais - 8:00 – 15:45 val. pietų pertrauka: 12:00 – 12:45 val. 67. Ligoninės Klinikų vadovų darbo laikas: pirmadieniais – penktadieniais: 8:00 - 16:30 val. pietų pertrauka: 12:00 – 12:30 val. 68. Valstybinių švenčių išvakarėse darbo diena sutrumpinama viena valanda, išskyrus darbuotojus, kurių darbo savaitės trukmė mažiau kaip 40 valandų.

IX SKYRIUS. DARBŲ SAUGĄ REGLAMENTUOJANČIŲ DOKUMENTŲ NUOSTATOS

69. Darbo vietoje privaloma laikytis darbų saugos, priešgaisrinės ir elektros saugos reikalavimų, vadovautis Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymu bei kitų teisės aktų, susijusių su darbų sauga, nuostatomis, pareigų instrukcijų reikalavimų ir procedūrų atlikimo taisyklių, kitų generalinio direktoriaus įsakymų.

70. Pacientų ir jų lankytojų saugos taisyklės.
70.1. Pacientai, jų lankytojai ir slaugantys asmenys privalo:
70.1.1. vykdyti sveikatos priežiūros specialistų nurodymus saugios elgsenos, aplinkosaugos ir priešgaisrinės saugos klausimais;
70.1.2. pastebėjus nenormalų palatoje esančios įrangos darbą (padidėja triukšmas, vibracija, pakyla temperatūra, atsiranda specifinis kvapas ir kt.) ir apie kitas priežastis, keliančias pavojų sveikatai ar gyvybei, nedelsiant pranešti apie tai padalinio sveikatos priežiūros specialistams;
70.1.3. vengti veiksmų, galinčių kelti pavojų jo ir kitų supančių asmenų sveikatai ar gyvybei.

71. Pacientui neleidžiama naudotis jokia medicinos ar buitinės technikos įranga, išskyrus ta, kurios naudojimui (-si) jis gavo vyriausiojo slaugytojo ar vyriausiojo slaugos administratoriaus leidimą. Neleistina palikti įrangą be priežiūros, išskyrus tą, kuri turi ar gali būti įjungta nuolatos.

72. Pacientui draudžiama gydymo palatoje laikyti asmeninius daiktus, kurie netelpa į daiktų laikymui skirtą inventorių (spinteles, spintas ir pan.).

73. Pacientui draudžiama naudotis vizualiai techniškai netvarkingais elektrotechniniais įrenginiais. Draudžiama savarankiškai šalinti įrenginių gedimus.

74. Pacientui draudžiama atidarinėti elektros skydelius, savavališkai keisti palatoje esančių įrenginių ir baldų padėties, siaurinti tarpus tarp lovos ir sienų bei tarp lovų ir kt.

75. Pacientas turi imtis visų atsargumo priemonių judėdamas paviršiais, kurie buvo neseniai valyti drėgnuoju būdu arba kai ant jų yra išsiliejusių skysčių ar pabirusių medžiagų, o taip pat tuomet, kai prausiasi vonioje ar dušo kabinoje. Paciento dėvima avalynė turi būti žemakulnė ir neslidi.

76. Judant nakties metu palata ar skyriaus koridoriumi, pacientas turi saugotis kliuvinių ir naudotis naktinio apšvietimo sistema (kai ji įrengta). Esant reikalui, būtina pasitelkti sveikatos priežiūros specialistus.

X SKYRIUS. PACIENTO TURIMŲ GYDYMO PRIEMONIŲ, DIRBINIŲ IŠ BRANGIŲJŲ METALŲ, PROTEZŲ IR PINIGŲ REGISTRAVIMO IR SAUGOJIMO TVARKA

77. Pacientas privalo informuoti medicinos personalą apie jo turimas ir naudojamas gydymo priemones. Paciento turimos gydymo priemonės turi būti surašytos jo medicininėje dokumentacijoje.

78. Jei pacientas atvyksta be sąmonės arba prieš atliekant tyrimus, operaciją, kurių metu pacientui bus taikoma bendrinė nejautra ir bus sąmonės sutrikimas arba jei pacientas pageidauja, paciento turimi dirbiniai iš brangiųjų metalų, protezai, kt. vertybės ir pinigai gali būti registruojami ir saugomi skyriuje esančiame seife. Priėmus iš paciento vertybes, raštiškai suforminamas iš paciento paimtų daiktų sąrašas.

79. Paimtų daiktų Sąrašas sudaromas dviem egzemplioriais.

80. Po kiekvienu egzemplioriumi pasirašo du Ligoninės darbuotojai ir pats pacientas arba jo atstovas. Pacientui esant be sąmonės ir nesant jo atstovo, abu egzempliorius pasirašo vyresnysis slaugos administratorius (budėjimo metu – bendrosios praktikos slaugytoja) ir dar du Ligoninės darbuotojai.

81. Vienas sąrašo egzempliorius atiduodamas pacientui, kitas įdedamas į Gydymo stacionare ligos istoriją. Jeigu pacientas yra nesąmoningas – abu daiktų sąrašo egzemplioriai įdedami į Gydymo stacionare ligos istoriją.

82. Po procedūros pacientui grąžinamos vertybės, pacientas patikrina vertybes pagal sąrašą ir pasirašo tame sąraše, kad vertybes atgavo.

83. Paciento pasirašytas sąrašas įklijuojamas į jo Gydymo stacionare ligos istoriją ir joje saugomas. Jei pacientas materialinių vertybių neperduoda saugoti Ligoninės personalui, už jų saugumą atsako jis pats.

84. Pacientui mirus - vertybės bei kiti asmeniniai daiktai grąžinami artimiesiems, kurie pasirašo abejuose daiktų sąrašo egzemplioriuose. Vienas egzempliorius atiduodamas artimiesiems, kitas paliekamas Gydymo stacionare ligos istorijoje. Mirusio paciento daiktai saugomi neilgiau nei 3 mėnesius.

85. Paciento gydymo metu, atstovas atsiimti paciento daiktus gali tik turėdamas paciento raštišką sutikimą. Siekiant apsaugoti paciento interesus jo atstovui vertybės gali būti perduodamos gydytojų konsiliumui patvirtinus, kad dėl savo sveikatos būklės, pacientas negeba protingai vertinti savo veiksmų.

86. Perkeliant pacientą į kitą skyrių ar kitą asmens sveikatos priežiūros įstaigą, už paciento turimų gydymo priemonių, dirbinių iš brangiųjų metalų, protezų ir pinigų bei dokumentų perdavimą atsako skyriaus vyriausiasis slaugos administratorius, budėjimo metu- skyriaus budintis slaugytojas.

XI SKYRIUS PACIENTŲ DALYVAVIMAS MOKYMO PROCESE

87. Ligoninė dalyvauja mokymo procese. Mokymo proceso tikslas yra prisidėti rengiant aukštos kvalifikacijos sveikatos priežiūros specialistus, t. y. gydytojus, slaugytojus ir pan. Mokymo proceso pobūdis – tai studentų, internų, rezidentų ar kitų asmenų (siekiančių įgyti tam tikrą medicininį išsilavinimą ar tobulinti profesinę kvalifikaciją) pacientų vizitacijos, įvairių tyrimo metodikų, diagnostikų ir gydomųjų procedūrų taikymas pacientams. Mokymo procesas yra griežtai kontroliuojamas sveikatos priežiūros įstaigos darbuotojų, turinčių teisę užsiimti atitinkamos rūšies medicinos ar slaugos praktika.

88. Laikoma, kad pacientas ar jo atstovas, pasirašytinai susipažinęs su šiomis Taisyklėmis, sutinka dalyvauti mokymo procese. Pacientas, nesutinkantis dalyvauti mokymo procese arba nesutinkantis, kad informacija apie jį būtų naudojama mokslo ir mokymo tikslais, tai pareiškia raštu. Tokį atsisakymą pacientas gali pareikšti bet kuriuo metu. Jo rašytinis pareiškimas saugomas paciento medicinos dokumentuose (Gydymo stacionare ligos istorijoje, ambulatorinėje kortelėje ir kt.).

E-Commerce Development, Web design, Caesar7 Ltd